Mestá, obce

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a.s. je pre mestá a obce silný a  stabilný partner, ktorý splní všetky legislatívne požiadavky týkajúce sa systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.

Problematiku implementácie nového zákona o odpadoch v komunálnej sfére Vám radi pomôžeme vyriešiť. Náš kolektív sa v oblasti odpadového hospodárstva v mestách a obciach pohybuje dlhodobo, preto si dovolíme tvrdiť, že vieme Vaše povinnosti a požiadavky najlepšie skĺbiť do efektívneho systému.

Našim zmluvným partnerom zabezpečíme:

 • Connector.

  FINANCOVANIE

  zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu

 • Connector.

  OVERENIE

  funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu mesta alebo obce

 • Connector.

  NÁVRHY

  zmien v triedenom zbere za účelom zlepšenia jeho funkčnosti

 • Connector.

  VYKONÁVANIE PROPAGAČNÝCH A VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT

  o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, o triedenom zbere komunálneho odpadu a predchádzaní vzniku odpadov

 • Connector.

  PORADENSTVO

  v oblasti odpadového hospodárstva

 • Connector.

  ODBORNÚ POMOC

  pri vypracovávaní VZN

 • Connector.

  ENVIRONMENTÁLNE PORADENSTVO