Nakladanie a spracovanie

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a.s. bude pri zavádzaní a udržiavaní systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu spolupracovať so zberovými a spracovateľskými spoločnosťami, prostredníctvom ktorých bude realizovaný priamy výkon činností pre mestá a obce.

  • Connector.

    Nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu

    Prostredníctvom zberových spoločností zabezpečíme celkovú organizáciu systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu. Patrí sem najmä zabezpečenie zberov podľa harmonogramov, využitie príslušnej techniky na zabezpečenie zberu, riadenie a zefektívnenie zberového systému.

  • Connector.

    Spracovanie a zhodnotenie vyhradeného prúdu odpadu

    Spoluprácou so spracovateľskými organizáciami sa postaráme o úpravu a spracovanie oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu. Zabezpečíme prípravu na opätovné použitie, recykláciu, spracovanie alebo zneškodnenie vyhradeného prúdu odpadu. Za týmto účelom budú prednostne využívané spracovateľské zariadenia v mieste výskytu vyhradeného prúdu odpadu.