Spoločnosť RECYKLOGROUP

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a.s. vznikla v apríli 2015. Založili ju slovenskí výrobcovia a dovozcovia vyhradených výrobkov ako organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá bude zabezpečovať vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu v zmysle zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z..
Vďaka zakladajúcim akcionárom CHEMOSVIT FOLIE, a.s., neskôr OLD HEROLD, s.r.o., má spoločnosť silné zázemie ­a je zárukou spoľahlivosti. Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, a.s. je popredným výrobcom a spracovateľom obalov a obalových materiálov. Spoločnosť OLD HEROLD, s.r.o. má dlhoročnú tradíciu vo výrobe destilátov a vyznačuje sa typicky slovenskými produktami.
Pre zabezpečenie náročných úloh vyplývajúcich z nového zákona, zamestnáva RECYKLOGROUP, a.s. vo svojich radoch tím odborníkov, ktorí mnohé roky pôsobili v oblasti odpadového hospodárstva vo verejnom aj súkromnom sektore. Zamestnanci spoločnosti dobre poznajú súčasné fungovanie odpadového hospodárstva, jeho silné a slabé stránky. Preto aj najlepšie vedia, ako možno tento systém zefektívniť a zlepšiť.

Aby mohla naša spoločnosť činnosti OZV vykonávať na základe zákona o odpadoch od začiatku júna 2016, bude žiadať Ministerstvo životného prostredia o autorizáciu tak, ako všetky ostatné organizácie s týmto zameraním činností. Autorizované budú musieť byť všetky spoločnosti, ktoré budú chcieť fungovať ako OZV.

Svojim partnerom chce RECYKLOGROUP, a.s. poskytovať komplexné služby, preto plánuje žiadať o všetky kategórie odpadov z vyhradených výrobkov.

Certifikácia

Spoločnosť zaviedla systémy manažérstva kvality a životného prostredia podľa noriem

STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005.

V RECYKLOGROUP, a.s. udržiava a neustále zlepšuje systémy manažérstva v oblasti:

Organizácia a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradenými prúdmi odpadov a environmentálne poradenstvo.