Otvorený list spoločnosti RECYKLOGROUP, a. s.

 • ALARMUJÚCO VYSOKÉ CENY ZA ODVOZ ODPADU;
 • DEFORMOVANÝ TRH OVLÁDANÝ DOMINANTNÝMI HRÁČMI;
 • NEFUNGUJÚCI ZBER TRIEDENÝCH ODPADOV

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. je v zmysle platnej legislatívy organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá pre svojich zmluvných partnerov [t.j. výrobcov uvádzajúcich na trh obaly] zabezpečuje plnenie zákonných povinností výrobcov, medzi ktoré najmä patrí zabezpečenie vyzbierania náležitého množstva triedeného odpadu (sklo, papier, kovy, drevo, plasty a pod.) v tonách podľa cieľov stanovených Ministerstvom životného prostredia SR na každý kalendárny rok. To znamená, že spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. [rovnako tak ako aj iné organizácie zodpovednosti výrobcov pôsobiace na trhu] vstupuje na jednej strane do zmluvných vzťahov s výrobcami, a na druhej strane s obcami/mestami a so zberovými spoločnosťami.

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. dlhodobo poukazuje na vysoké ceny zberových spoločností za pozbieranie a zvoz odpadu z obcí/miest. Prax je totiž taká, že zberové spoločnosti svoje ceny určujú paušálne, t.j. jednotnou sadzbou podľa počtu zberových nádob, nie však podľa skutočného objemu vyzbieraného odpadu. Princíp fungovania zberu triedených odpadov je vybudovaný na myšlienke, že o to, čo občania poctivo vytriedia, by im mali klesnúť náklady na zmiešaný komunálny odpad. Toto sa ale v praxi vôbec nedeje. Občania platia rovnaké sumy za odvoz zmiešaného komunálneho odpadu, bez ohľadu na to ako účinne triedia odpad. Občania preto nie sú finančne motivovaní triediť odpad, keďže platia rovnako vysoké náklady na odpad, či odpad triedia alebo netriedia. Zberové spoločnosti určujú náklady paušálne a nie sú ochotné deklarovať skutočné hodnoty preukázateľných a reálne vynaložených nákladov na zvoz a triedenie odpadu.

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. sa tejto praxi vzoprela a v jednotlivých ňou zazmluvnených obciach v roku 2022 dôkladne tendrovala prevádzkovateľov odvozu odpadov. Tým dosiahla nielen zaujímavé úspory v nákladoch na zber triedeného odpadu, ale najmä vytvorila silnú nevôľu u dominantných zberových spoločností ovládajúcich Slovensko a získala si tak aj veľmi silných a nebezpečných protivníkov. Pri zazmluvňovaní nových obcí, ktoré spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. získala ako svojich zmluvných partnerov v roku 2023, spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. vyzvala zberové spoločnosti vykonávajúce v triedený zber v týchto nových obciach na uzatvorenie zmlúv na zber triedeného odpadu, avšak štandardné návrhy zmlúv boli zo strany zberových spoločností: BRANTNER Slovakia s.r.o., Brantner Poprad, s.r.o., Brantner Gemer s.r.o., TEDOS, spol. s r.o. a Marius Pedersen, a.s. zo špekulatívnych dôvodov odmietnuté [pozn. zberové spoločnosti vyžadovali vloženie absolútne neobvyklých a neprimeraných/nevyvážených zmluvných dojednaní].

Skutočným dôvodom, pre ktorý boli návrhy zmlúv odmietnuté, bola skutočnosť, že spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. mala a má záujem uhradiť len preukázateľné a skutočne vynaložené náklady na triedený zber, aby to bolo v prospech obyvateľov miest a obcí.

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. vypočítala, že jej celoslovenský priemer nákladov na triedený zber odpadu v prepočte na 1 obyvateľa / eur / rok vychádza zhruba okolo 9,- Eur. Avšak napríklad taká zberová spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. požaduje od spoločnosti RECYKLOGROUP, a. s. „paušálne náklady na zber odpadu“ v cenách na 1 obyvateľa / rok v nasledovnej výške:

 • v obci Gerlachov 14,14 Eur,
 • v obci Mengusovce 13,36 Eur,
 • v obci Štôla 32,39 Eur,
 • v obci Osturňa 19,39 Eur

Pritom Technické služby Mesta Svit zabezpečujú zber odpadu za cenu 10,- Eur na 1 obyvateľa / rok.

Súkromná zberová spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. teda vykonáva zber v obciach, ktoré bezprostredne vedľa seba susedia, za veľmi rozdielne ceny. Už na prvý pohľad je zrejmé, že tu niečo nesedí. Kontajnerové auto zberovej spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o. na svojej zberovej trase ide postupne z jednej obce do druhej, a rad za radom vyprázdňuje zberové nádoby, avšak v jednej obci si za to pýta sumu 13,36 Eur a vo vedľajšej obci si za to pýta 32,39 Eur.

Zberová spoločnosť Marius Pedersen, a.s. požaduje od spoločnosti RECYKLOGROUP, a. s. „paušálne náklady na zber odpadu“ v cenách na 1 obyvateľa / rok v nasledovnej výške:

 • v obci Adamovské Kochanovce 31,23 Eur,
 • v obci Lukavica 27,76 Eur,
 • v obci Michalková 60,56 Eur,
 • v obci Opatovce 28,22 Eur

Tieto „paušálne ceny za zber triedeného odpadu“ sú NIEKOĽKONÁSOBNE VYŠŠIE nad hodnotou celoslovenského priemeru.

V prípade, ak by systém triedeného zberu odpadov fungoval na území Slovenskej republiky tak, ako je zamýšľaný v zmysle európskych právnych predpisov, náklady na zmiešaný komunálny odpad by občanom klesali. V dôsledku účelového nastavenia systému triedeného zberu odpadov (v prospech hráčov, ktorý ho ovládajú), však obce a mestá platia akési nezmyselné paušály za zberné nádoby, nie za skutočný objem pozbieraných odpadov.

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. sa domnieva, že systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov v praxi nefunguje, v skutočnosti ho neriadi a nekontroluje Ministerstvo životného prostredia SR, ale trh si rozdelili dominantné zberové spoločnosti a dominantné organizácie zodpovednosti výrobcov na trhu, ktoré sa na liberalizovanom trhu prejavujú zosúladenými postupmi správania, a de facto tak vytvárajú kartelové deformácie trhu.

Ministerstvo životného prostredia SR nerealizuje voči zberovým spoločnostiam žiadny nástroj kontroly a dohľadu, Ministerstvo životného prostredia SR nemá záujem overovať skutočné množstvá zberných nádob, ktoré zberové spoločnosti reálne vyviezli, a Ministerstvo životného prostredia SR najmä vôbec sa nezaujíma o skutočný objem odpadu vyvozeného z jednotlivých obcí. Počet skutočne obsluhovaných zberných nádob, ktoré pri jednotlivých vývozoch zberové spoločnosti obslúžia, a ani množstvá v nich sa nachádzajúce, nie je monitorovaný a nie je ani predmetom reportingov resp. výkazníctva.

Ide pritom o jedinú fázu v „životnom cykle“ odpadov [t.j. v cykle od uvedenia výrobku na trh, cez zber a zvoz odpadu, triedenie odpadov, a následné spracovanie resp. druhotné využitie odpadov], ktoré nie je predmetom reportov a výkazníctva, a teda práve tu je jediný priestor na špekulácie s množstvami vyzbieraného odpadu a na stanovovanie ceny. Zároveň je to tá fáza v „životnom cykle“ odpadov, ktorú majú v rukách len dominantné zberové spoločnosti a dominantné organizácie zodpovednosti výrobcov.

Pre porovnanie, v iných fázach „životného cyklu“ odpadov majú výrobcovia povinnosť kvartálne reportovať množstvá obalov uvedených na trh v členení podľa jednotlivých typov / prúdov odpadov (sklo, papier, plast, drevo a pod.) a rovnako tak aj recyklačné spoločnosti a spracovatelia odpadov podliehajú prísnym výkazníckym povinnostiam. Je v tejto súvislosti na Vaše zamyslenie sa, prečo práve zberové spoločnosti nemusia vykazovať Ministerstvu životného prostredia SR reálne množstvá vyzbieraného, zvezeného a vytriedeného odpadu, keď zároveň ony sú tie subjekty, ktoré [ak majú dominantné postavenie na trhu] jednostranne určujú náklady.

Verejný záujem občanov, aby im klesli náklady tým viac, čím viac komunálneho odpadu vytriedia, nie je súčasnými postupmi Ministerstva životného prostredia SR vôbec chránený, ba ani nie je v centre jeho pozornosti. Ako inak si totiž môžeme vysvetľovať, že v praxi nastala situácia, kde dominantné zberové spoločnosti pôsobiace na liberalizovanom trhu, nielenže autoritatívne určujú ceny za zber triedeného odpadu v obciach, ale doslova manipulujú starostov obcí aby si zazmluvnili tú „vhodnú“ organizáciu zodpovednosti výrobcov, pod hrozbou že v opačnom prípade im v obci nebudú robiť zber odpadu!!!

Ministerstvo životného prostredia SR v dnešnej situácii nechce overiť, či daňoví poplatníci a občania zaplatili za „systém triedeného zberu odpadov“ len platby zodpovedajúce skutočne vynaloženým nákladom za množstvá skutočne vyzbieraného odpadu, alebo či daňoví poplatníci a občania platia zberovým spoločnostiam aj za síce deklarovaný ale reálne neuskutočnený zber triedeného odpadu.

Zberové spoločnosti dosahujú neprimeraný zisk na úkor obyvateľstva, a odčerpávajú financie, ktoré sú určené na znižovanie nákladov triedeného zberu odpadoch a teda aj na účinnú ochranu životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia SR záujmy občanov a obcí nechráni. Nekontroluje zberové spoločnosti a nemá záujem na kontrole majoritných organizácií zodpovednosti výrobcov.

Ministerstvo životného prostredia SR a osobitne minister životného prostredia Ján Budaj uskutočňuje proti spoločnosti RECYKLOGROUP, a. s. štátny teror, a to len preto, že spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. poukázala na nefunkčný systém triedeného zberu a na vysoké ceny zberových spoločností.

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 21.04.2023 zverejnilo na svojej webovej stránke oficiálnu tlačovú správu, že spoločnosti RECYKLOGROUP, a. s. zrušilo autorizáciu [t.j. povolenie na vykonávanie činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov]. V danom čase sa spoločnosť RECYKLOGROUP, a. s. o tejto skutočnosti dozvedela taktiež len z masmédií, nakoľko v tomto čase nebolo spoločnosti RECYKLOGROUP, a. s. žiadne zrušujúce rozhodnutie doručené. Táto poplašná správa vyvolala paniku u zmluvných partnerov spoločnosti RECYKLOGROUP, a. s. – t.j. u výrobcov aj u obcí, a spôsobila spoločnosti RECYKLOGROUP, a. s. nemalé prevádzkové problémy. Napriek tomu, že oficiálna tlačová správa Ministerstva životného prostredia SR bola v podstate v danom momente úplne nepravdivá, Ministerstvo životného prostredia SR považovalo za potrebné vyslať do éteru tento mimoriadne negatívny signál o potrestaní spoločnosti RECYKLOGROUP, a. s.

Nie je bez významu skutočnosť, že samotné zrušenie autorizácie spoločnosti RECYKLOGROUP, a. s., ako aj proces ktorý tomuto rozhodnutiu predchádzal, je nezákonný. Ministerstvo životného prostredia SR totižto svojvoľne a bez akéhokoľvek relevantného odôvodnenia, odmietlo čo i len preskúmať dôkazy preukazujúce plnenie zákonných povinností spoločnosti RECYKLOGROUP a. s., ………….asi z dôvodu, aby sa Ministerstvo životného prostredia SR zbytočne nezdržiavalo a zrušilo nám autorizáciu čím skôr [pozn. podľa Správneho poriadku a súvisiacich právnych predpisov je Ministerstvo životného prostredia SR zo zákona povinné vyhľadať dôkazy nielen proti ale aj na prospech účastníka konania, dôkazmi sa dôkladne zaoberať každým zvlášť a aj v kontexte súvislostí, a následne z toho vyhodnotiť aká je reálna situácia].

Odôvodnenie tohto svojho nezákonného postupu Ministerstvo životného prostredia SR v rozhodnutí o zrušení našej autorizácie vysvetlilo šalamúnsky: „Ministerstvo neprihliadlo na údaje doručené ….. dňa 06.10.2022 ……“ a na inom mieste „…údaje doručené ………Ministerstvo nemôže prihliadať ako na údaje dokazujúce plnenie povinností zberu v uvedenom rozsahu.“

No proste aby ste chápali, tak Ministerstvo životného prostredia SR na nami predložené dôkazy neprihliadlo z toho dôvodu, lebo na ne neprihliadlo.

Perlička na záver je, že do celého pochybného procesu Ministerstva životného prostredia SR o zrušenie našej autorizácie bolo zapojené aj koordinačné centrum KC OBALY. KC OBALY nielenže dalo podnet na zrušenie našej autorizácie, ale máme dôvodné podozrenie že aj napísalo resp. zabezpečilo napísanie textu zrušujúceho ministerského rozhodnutia, a dňa 21.04.2023 sa KC OBALY hneď poponáhľalo informovať výrobcov a širokú odbornú verejnosť o zrušení autorizácie spoločnosti RECYKLOGROUP a. s. a zároveň verejne vyzvalo výrobcov, že si majú uzatvoriť zmluvy s našimi konkurentmi [pozn. to všetko v čase, keď nám ešte ani len nebolo doručené rozhodnutie ministerstva a naplno bežala prevádzka našej spoločnosti RECYKLOGROUP a. s.], avšak následne dňa 02.05.2023 KC OBALY uskutočnilo tzv. zlosovanie obcí a všetkých 33 obcí prilosovalo spoločnosti RECYKLOGROUP a. s. ako svojmu zmluvnému partnerovi prevádzkujúcmu činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov.

Spoločnosť RECYKLOGROUP a. s. sa preto obracia na širokú odbornú aj laickú verejnosť, na politické strany, na obce a mestá, na médiá a na mimovládne organizácie, aby sa situáciou na Ministerstve životného prostredia SR zaoberali, a aby komunikovali potrebu zmeniť súčasné nefunkčné nastavenie pravidiel zberu triedených obalov, v ktorom dominantné zberové spoločnosti a dominantné organizácie zodpovednosti výrobcov dosahujú neprimerané a neslušné zisky na úkor občanov a na úkor kvality zberu triedeného odpadu – a teda v konečnom dôsledku aj na úkor kvality životného prostredia.