Služby

Mestá a obce

Problematiku implementácie nového zákona o odpadoch v komunálnej sfére Vám radi pomôžeme vyriešiť.

Výrobca, dovozca

Zabezpečíme splnenie zákonných požiadaviek za výrobcov vyhradených výrobkov.

Nakladanie, spracovanie

Spolupráca so zberovými a spracovateľskými spoločnosťami pri nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu.

Vykonávanie funkcie organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV):

 • Plnenie povinností výrobcov vyhradených výrobkov
 • Vytvorenie, financovanie, prevádzkovanie a udržiavanie funkčného systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu
 • Zmluvná spolupráca s výrobcami pri plnení ich vyhradených povinností
 • Zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov
 • Zabezpečenie odobrania celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov patriacej do vyhradeného prúcu odpadu z obce
 • Spolupráca s koordinačným centrom
 • Vykonávanie propagačných a vzdelávacích aktivít s celoslovenským pôsobením o nakladaní s vyhradeným prúdom, triedenom zbere komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku odpadov
 • Výnosy z hospodárenia použiť na plnenie vyhradených povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch
 • Podpora budovania systémov triedeného zberu komunálnych odpadov
 • Umožnenie obci, v ktorej zabezpečuje zber vyhradeného prúdu odpadu zapojenie jej systému nakladania s komunálnym odpadom do systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom

Environmentálne poradenstvo:

 • Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva
 • Optimalizácia zavádzania a využitia nových systémov a technológií pre nakladanie s vyhradenými prúdmi odpadov
 • Osvetová a vzdelávacia činnosť o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku odpadov so zameraním na predškolské a školské zariadenia
 • Organizovanie kurzov, školení a seminárov so zameraním na odpadové hospodárstvo