Výrobca, dovozca

Spoločnosť RECYKLOGROUP, a.s. vznikla ako organizácia zodpovednosti výrobcov, aby plnila za výrobcov legislatívne povinnosti, ktoré im vyplývajú z nového zákona o odpadoch.
Založili ju slovenskí výrobcovia a dovozcovia, ktorí si prostredníctvom nej budú plniť svoju rozšírenú zodpovednosť.

Výrobca vyhradeného výrobku je povinný zabezpečiť plnenie povinností zo zákona o odpadoch dvomi spôsobmi:

 • Connector.

  INDIVIDUÁLNE

  vytvorením systému individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu

 • Connector.

  KOLEKTÍVNE

  prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorou je aj RECYKLOGROUP, a.s.

RECYKLOGROUP a.s. bude zabezpečovať splnenie zákonných požiadaviek za výrobcov obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov, vozidiel a pneumatík.

Splníme za Vás nielen tieto povinnosti:

 • nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu
 • zhodnotenie a recyklácia vyhradeného prúdu odpadu
 • evidenčné a ohlasovacie povinnosti
 • plnenie cieľov a záväzných limitov v odpadovom hospodárstve
 • plnenie informačnej povinnosti a propagačných a vzdelávacích aktivít o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, o triedenom zbere komunálneho odpadu a predchádzaní vzniku odpadov